เกษตรแปดริ้วประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 4/2563

          สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และ   เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับฟังและนำเสนอแผนในการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย ข้อชี้แจง แนวทางการปฏิบัติด้านต่าง ๆ ให้เกิดความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างเรียบร้อยและสร้างความเข้าใจ  ร่วมกัน เช่น การอยู่เวรยาม มาตรการประหยัดพลังงาน มาตรการลดปริมาณขยะของหน่วยงาน เป็นต้น       

Be the first to comment

Leave a Reply