เกษตรแปดริ้ว ร่วมการประชุมชี้แจงการจัดส่งข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตามโครงการภาครัฐผ่านระบบ VDO Conference

เกษตรแปดริ้ว ร่วมการประชุมชี้แจงการจัดส่งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรตามโครงการภาครัฐผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือ หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ การจัดส่งข้อมูล ความก้าวหน้าการจัดส่งข้อมูล และขั้นตอนการประมวลผลโอนเงินให้แก่เกษตรกรตามโครงการภาครัฐ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ซักถามข้อสงสัยกับผู้รับผิดชอบระดับกรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ นำโดยนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีนางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนายการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน ในการประชุม

Be the first to comment

Leave a Reply