เกษตรแปดริ้ว จัดการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าด้านการเกษตรที่เหมาะสม โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ประจำปี 2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายประยูร แก้วปลอด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จัดการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าด้านการเกษตรที่เหมาะสม กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผลิตไม้ผลเหมาะสมกับพื้นที่สู่มาตรฐานและสร้างความเข้มแข็งขององค์กร โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายกฤษฎา ฉิมอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องศัตรูมะม่วง และการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM) ให้แก่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรผู้เพาะปลูกมะม่วง อำเภอบางคล้า แปลงยาว และคลองเขื่อน จำนวน 40 ราย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

Be the first to comment

Leave a Reply