เกษตรแปดริ้ว เยี่ยมตลาดเกษตรกร

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นางวันเพ็ญ กลับกลาย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เยี่ยมชมตลาดเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา บริเวณลาดจอดรถหน้าสนามกีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งมีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร เช่น พืชผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูป สินค้าปศุสัตว์ สินค้าประมง และอื่น ๆ จากเกษตรกรภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา กว่า 40 ร้านค้า ซึ่งเปิดจำหน่ายทุกวันอังคาร วันศุกร์ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 10.00 น.

Be the first to comment

Leave a Reply