เกษตรคลองเขื่อน ดำเนินกิจกรรม “พี่สอนน้อง”

      วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายสายันต์ ฉ่ำสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอคลองเขื่อน มอบหมายให้นางสาวเยาวลักษณ์ รักษาแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินกิจกรรม พี่สอนน้อง โดยได้สอน “วิธีพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร” เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรบรรจุใหม่ ให้สามารถปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา