เกษตรคลองเขื่อน ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายสายันต์ ฉ่ำสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอคลองเขื่อน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และคณะกรรมการแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อชี้แจงกิจกรรมของโครงการ รายงานผลการดำเนินงานจากการจัดกิจกรรมในโครงการศูนย์เรียนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และแปลงใหญ่ พร้อมกันนั้นได้คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. ระดับอำเภอชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่กำลังจะหมดวาระ และการรับรองศูนย์ ศพก. ด้านปศุสัตว์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา