เกษตรคลองเขื่อน ร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day ) ปี 2565

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายสายันต์ ฉ่ำสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอคลองเขื่อน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา มีกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวในตำบลบางตลาด และตำบลบางเล่า จำนวน 60 ราย เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรได้เริ่มต้นการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ในการวางแผนการผลิต โดยได้รับเกียรติจากนายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ตำบล    บางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา