เกษตรคลองเขื่อน ร่วมรับฟังประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565

      วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายสายันต์ ฉ่ำสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอคลองเขื่อน มอบหมายให้นางสาวเยาวลักษณ์ รักษาแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมรับฟังประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 เพื่อทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและะมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบ ZOOM Meeting โดยมีนายดนัย ปัญจพิทยากุล เป็นประธานในที่ประชุม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา