เกษตรคลองเขื่อน ร่วมอบรมประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายสายันต์ ฉ่ำสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอคลองเขื่อน มอบหมายให้นางสาวเยาวลักษณ์ รักษาแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. เข้าร่วมอบรมประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. ซึ่งได้รับเกียรติจากนักวิจัยจากสถาบันการตัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (NSTDA) และ อาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีไวมาก (WIMaRC) และเทคนิคการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับผลผลิตสินค้าของเกษตรกร เพื่อสร้างการรับรู้และองค์ความรู้ให้กับประธานศูนย์เครือข่าย ได้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง โดยมีนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา