เกษตรคลองเขื่อน ร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (Monthly Meeting : MM) ครั้งที่ 7/2565

      วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายสายันต์ ฉ่ำสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอคลองเขื่อน ร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (Monthly Meeting : MM) ครั้งที่ 7/2565 เพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ชี้แจงผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ พร้อมทั้งรายงานปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย และศึกษาดูงานกิจกรรมภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา