เกษตรคลองเขื่อน ส่งมอบวัสดุในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ ศพก.และศูนย์เครือข่าย

      วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายสายันต์ ฉ่ำสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอคลองเขื่อน มอบหมายให้  นางสาวเยาวลักษณ์ รักษาแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบวัสดุในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย ในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ ซึ่งเป็นหนึ่งในฐานเรียนรู้ของศูนย์ ณ ศพก.เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้เกษตรแปลงใหญ่มะพร้าวตำบลบางตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา