เกษตรคลองเขื่อน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2565

      วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายสายันต์ ฉ่ำสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอคลองเขื่อน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอคลองเขื่อนเพื่อรับทราบสถานการณ์และ แนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การขับเคลื่อนงานในโครงการ ศจพ. พร้อมกันนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร โดยมีนายธีระพล สุ่มมาตย์ นายอำเภอคลองเขื่อน เป็นประธานในที่ประชุม ณ หอประชุมอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา