เกษตรคลองเขื่อน ประชาคมข้าวนาปี ปีการผลิต 2565/2566

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายสายันต์ ฉ่ำสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอคลองเขื่อน มอบหมายให้  นางสาวเยาวลักษณ์ รักษาแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ประชาคมให้แก่เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2565/2566 พร้อมกันนั้นได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการแจ้งภัยพิบัติเมื่อประสบภัย ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 4 ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา