เกษตรคลองเขื่อน ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย ระดับประเทศ หลักสูตร “รู้ดิน รู้ปุ๋ย และขับเคลื่อน ศดปช. สู่ความสำเร็จ” ครั้งที่ 3

      วันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 นายสายันต์ ฉ่ำสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอคลองเขื่อน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย ระดับประเทศ หลักสูตร “รู้ดิน รู้ปุ๋ย และขับเคลื่อน ศดปช. สู่ความสำเร็จ” ครั้งที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานด้านดินและปุ๋ย ปี 2565 รายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศดปช. และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านดินปุ๋ยเพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศดปช. ให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา