เกษตรคลองเขื่อน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร ตำบลคลองเขื่อน

      วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสายันต์ ฉ่ำสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอคลองเขื่อน มอบหมายให้นางสาวเยาวลักษณ์ รักษาแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร นางสมจิตร์ สุขแช่ม เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและทำเกษตรผสมผสาน เพื่อติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าว พร้อมกันนั้นได้สำรวจการระบาดของศัตรูพืชและได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ในที่หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา