เกษตรคลองเขื่อน ร่วมประชุมรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) อำเภอคลองเขื่อน

      วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายสายันต์ ฉ่ำสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอคลองเขื่อน มอบหมายให้นายศุภกิจ นาเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับอำเภอ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลซึ่งข้อมูลดังกล่าวใช้เป็นดัชนีวัดคุณภาพชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนายธีระพล สุ่มมาตย์ นายอำเภอคลองเขื่อน เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา