เกษตรคลองเขื่อน ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายสายันต์ ฉ่ำสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอคลองเขื่อน มอบหมายให้นายศุภกิจ นาเจริญ และ นางสาวเยาวลักษณ์ รักษาแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัดครั้งที่ 4/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานและเชื่อมโยงการขับเคลื่อนงาน ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รับฟังสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและแปรรูปปลากะพงแบบครบวงจร โดยมีนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในที่ประชุม ณ ขาวผ่องฟาร์ม ตำบลท่าพลับ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา