เกษตรคลองเขื่อน ร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (Monthly Meeting : MM) ครั้งที่ 8/2565

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายสายันต์ ฉ่ำสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอคลองเขื่อน ร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (Monthly Meeting : MM) ครั้งที่ 7/2565 เพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ การชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการเร่งด่วนต่างๆ การรายงานผลการดำเนินงานในโครงการต่างๆ ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในที่ประชุม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา