เกษตรแปดริ้ว ประชุมการจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 50 ประจำปี 2563

สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราประชุมการจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 50 ประจำปี 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเกษตรจังหวัดเชิงเทรา โดยมนายดนัย ปัญจพิยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แทนสำนักงานเกษตรอำเภอ ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แทนสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด และผู้แทนสมาคมธุรกิจการอาหารจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประชุม เตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 50 ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 10 เมษายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยในที่ประชุมได้กำหนดแนวทางในการทำงานของฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายสถานที่และการตลาด ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายต้อนรับ ฝ่ายไฟฟ้า แสงเสียง โสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายการประกวดแข่งขันมอบรางวัล ฝ่ายนิทรรศการ ฝ่ายบริการประชาชน ฝ่ายจราจรและรักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายรักษาพยาบาล ฝ่ายประเมินผล ฝ่ายการเงินและการบัญชี เพื่อให้การจัดงานที่จะเกิดขึ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประสบผลตามวัตถุประสงค์ 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*