เกษตรแปดริ้ว จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงาน ศพก. ครั้งที่ 3/2563

สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 3/2563 ณ ที่ทำการแปลงใหญ่เห็ดฟาง ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 11 แห่ง รวมกว่า 100 ราย เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยการชี้แจงกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 การแนะนำแนวทางในการเตรียมการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น การจัดการข้อมูลระดับตำบล/อำเภอ การทำธนาคารน้ำใต้ดิน โดยนายธนธัต วิชชาศิริ และการศึกษาดูงานการทำธนาคารน้ำใต้ดิน  ณ หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งธนาคารน้ำใต้ดินช่วยกักเก็บน้ำฝนที่มีมากในฤดูฝนลงสู่ชั้นน้ำใต้ดิน ส่งผลให้ปริมาณน้ำใต้ดินสูงเกษตรกรจึงมีน้ำใช้ในฤดูแล้งยาวนานขึ้น

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*